Điều khoản dịch vụ

Cập nhật lần cuối ngày 1 tháng 5 năm 2020

Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sau đây một cách cẩn thận. Các điều khoản và điều kiện này chi phối việc bạn truy cập và sử dụng trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng hoặc truy cập trang web và các dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi bất kỳ bản sửa đổi nào của Điều khoản Dịch vụ.

Điều khoản sử dụng

Quyền truy cập vào trang web và dịch vụ này được giới hạn cho những người từ mười tám (18) tuổi trở lên, hoặc dưới mười tám (18) tuổi, nhưng ít nhất mười ba (13) tuổi với sự đồng ý của cha mẹ. Tuyên bố trên liên quan đến những người sống ở Hoa Kỳ Đối với những người sống ở Liên minh Châu Âu, trang web và dịch vụ này bị hạn chế đối với những người từ mười sáu (16) tuổi trở lên. Đối với những người ở các quốc gia khác, luật pháp của quốc gia của bạn sẽ ràng buộc. Các quyền được cấp cho bạn theo các Điều khoản này có thể bị Global Music Digital thu hồi bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình.

Tài khoản

Khi thiết lập tài khoản với chúng tôi, bạn đồng ý rằng tất cả thông tin được gửi sẽ chính xác. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép đáng ngờ nào đối với tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do truy cập trái phép vào Tài khoản của bạn hoặc việc bạn không tuân thủ các yêu cầu trên.

Riêng tư

Chính sách Bảo mật của chúng tôi sẽ được kết hợp vào Điều khoản Sử dụng. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Tuyên bố và Bảo đảm

(a) Bạn tuyên bố rằng bạn từ mười tám (18) tuổi trở lên và có quyền tham gia vào thỏa thuận này.

(b) Bạn tuyên bố rằng tất cả thông tin được cung cấp sẽ chính xác. Điều này bao gồm thông tin liên quan đến các bản phát hành, tài khoản người dùng của bạn và mọi thông tin liên lạc giữa bạn và Global Music Digital.

(c) Bạn sẽ bồi thường cho Global Music Digital và bất kỳ chi nhánh nào của nó, đồng thời giữ chúng vô hại đối với bất kỳ khiếu nại hoặc chi phí và tổn thất nào của bên thứ ba do vi phạm hoặc khiếu nại mà nếu đúng, sẽ cấu thành sự vi phạm các tuyên bố và bảo đảm nêu trên hoặc bất kỳ thỏa thuận nào có trong Điều khoản Dịch vụ này, bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý.

Những hạn chế

Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Trang web này và các dịch vụ sẽ không: (a) vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào; (b) thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác; (c) xuyên tạc mối quan hệ của bạn với công ty này hoặc (d) can thiệp vào bất kỳ phần nào của trang web này hoặc các dịch vụ của nó theo bất kỳ cách nào.

Nội dung và Hoạt động của Người dùng

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào bạn gửi qua trang web này. Bạn phải có đầy đủ quyền hạn hợp pháp để gửi bất kỳ nội dung nào cho chúng tôi thông qua tài khoản của bạn hoặc thông tin liên lạc khác. Bạn hiểu và đồng ý rằng mọi mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào xảy ra do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào bạn gửi đều do bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc biểu tượng nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm nhận được sự đồng ý sử dụng các nhãn hiệu hoặc biểu trưng của bất kỳ chủ sở hữu bên thứ ba nào nếu không thuộc sở hữu của Global Music Digital.

Kỳ hạn

Các Điều khoản Dịch vụ sẽ được áp dụng mọi lúc trong khi bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.

Global Music Digital có thể chấm dứt việc sử dụng Trang web của bạn nếu nó tin rằng, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, rằng bạn đã vi phạm một điều khoản của các Điều khoản này.

Nếu bạn hoặc Global Music Digital chấm dứt việc sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ do Global Music Digital cung cấp, Global Music Digital có thể xóa hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào bất kỳ tài khoản nào đã được tạo và có thể xóa thông tin của bạn khỏi Trang web, cũng như các DSP mà chúng tôi hợp tác.

Điều khoản khác

Các Điều khoản này sẽ ràng buộc đối với mỗi bên theo đây và những người kế nhiệm cũng như các nhiệm vụ được phép chuyển nhượng và chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Bang Michigan. Bạn không thể chuyển nhượng các Điều khoản này nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Global Music Digital. Global Music Digital có thể chuyển bất kỳ quyền nào do bạn cấp cho Global Music Digital theo các Điều khoản này. Bạn và Global Music Digital là các nhà thầu độc lập. Không có quan hệ đối tác hoặc liên doanh nào được tạo ra bởi các Điều khoản này.