Đăng ký bằng biểu mẫu bên dưới.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Sau khi thanh toán được thực hiện, tài khoản của bạn sẽ được thiết lập và tên người dùng và mật khẩu của bạn sẽ được gửi qua email cho bạn, cùng với thư chào mừng và phần giới thiệu về Trang tổng quan khách hàng mới của bạn.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Bạn sẽ đăng nhập vào Trang tổng quan khách hàng của mình tại https://login.GlobalMusicDigital.com .

Các bác sĩ cho biết thêm:

Từ Trang tổng quan khách hàng của bạn, bạn sẽ có thể thiết lập các bản phát hành của mình, xem doanh số bán hàng và phân tích.